當前位置:首頁 » 觀土耳其 » 土耳其字母有多少個

土耳其字母有多少個

發布時間: 2022-08-08 21:43:31

1. 土耳其字母表

The Turkish Alphabet A a 'a' [arbor] baba 'father' kapı'door' B b 'be' [bed] balık 'fish' büyük 'big' C c 'ce' [jar] cam 'glass' ciğer 'liver' Ç ç 'çe' [cheese] çarşı'market' çöp 'trash' D d 'de' [dog] var 'wall' deniz 'sea' E e 'e' [fetch] sen 'you (sing.)' yer 'place; ground' F f 'fe' [fog] fakat 'but' fikir 'idea' G g 'ge' [get] garson 'waiter' güzel 'beautiful' ğ 'yumuşak ge' [lengthens preceding vowel] dağ'mountain' değil 'is not' H h 'he' [hat] hava 'air; weather' her 'every' I ı 'ı' [oven] sıcak 'hot' kız 'girl' İ i 'i' [see] iyi 'good' sinema 'movies' J j 'je' [treasure] jandarma 'national guard' K k 'ke' [cure] kim 'who' köy 'village' [copper] kan 'blood' okul 'school' L l 'le' [list] limon 'lemon' lehçe 'dialect' [wool] kapalı 'closed' bağlamak 'to tie' M m 'me' [man] masa 'table' meyva 'fruit' N n 'ne' [no] nane 'mint' ne 'what' O o 'o' [ornament] otomobil 'car' yol 'road; way' Ö ö 'ö' [bird] ölüm 'death' söz 'word' P p 'pe' [put] papuç'shoe' pilav 'cooked rice' R r 're' [mirrow] ruj 'lipstick' renk 'color' S s 'se' [set] su 'water' süt 'milk' Ş ş 'şe' [shape] şair 'poet' eş'spouse' T t 'te' [take] taze 'fresh' ateş'fire' U u 'u' [stew] uzun 'long' uçak 'airplane' Ü ü 'ü' [führer] üzüm 'grapes' yüksek 'high'

2. 26個英文字母。。。開頭的國家名稱!

American: [ ə'merikən ] a. 美國的n. 美國人 America: [ ə'merikə ] n. 美國,美洲
Australian: [ ɔ'streiliən ] a. 澳大利亞的n. 澳大利亞人 Australia: [ ɔ'streiliə ] n. 澳大利亞
austrian: [ 'ɔ:striən ] n. 奧地利人a. 奧地利的,奧地利人的 Austria: [ 'ɔ:striə ] n. 奧地利
Brazilian: [ brə'ziljən ] n. 巴西人a. 巴西的 brazil: [ brə'zil ] n. 巴西
Canadian: [ kə'neidjən ] a. 加拿大(人)的n. 加拿大人 Canada: [ 'kænədə ] n. 加拿大
Chinese: [ 'tʃai'ni:z ] a. 中國的n. 漢語,中國人 china: [ 'tʃainə ] n. 中國,瓷器
Dutch: [ 'dʌtʃ ] a. 荷蘭的n. 荷蘭人 Holland: [ 'hɔlənd ] n. 荷蘭
English: [ 'iŋgliʃ ] a. 英國的,英國人的n. 英語 England: [ 'inglənd ] n. 英格蘭,英國
Finnish: [ 'finiʃ ] n. 芬蘭人 Finland: [ 'finlənd ] n. 芬蘭
french: [ frentʃ ] a. 法國(人)的,法語的n. 法語 france: [ frɑ:ns ] n. 法國
german: [ 'dʒə:mən ] a. 德國(人)的,德語的n. 德國人,德語 germany: [ 'dʒə:məni ]n. 德國
Greek: [ gri:k ] a. 希臘(人)的n. 希臘人,希臘語 Greece: [ gri:s ] n. 希臘
Indian: [ 'indjən ] a. 印度的n. 印第安人,印度人 India: [ 'indjə ] n. 印度
Italian: [ i'tæljən ] a. 義大利的n. 義大利人 Italy: [ 'itəli ] n. 義大利
Japanese: [ dʒæpə'ni:z ] a. 日本的n. 日本人,日語 Japan: [ dʒə'pæn ] n. 日本漆; 亮漆 日本式漆器 日本式物品
Korean: [ kə'riən ] n. 韓國人,韓國語文a. 韓國人的,韓國語文的 Korea: [ kə'riə, kɔ('riə ] n. 韓國
Nigerian: [ nai'dʒiəriən ] n. 奈及利亞人 Nigeria: [ nai'dʒiəriə ] n. 奈及利亞
Norwegian: [ nɔ:'wi:dʒən ] n. 挪威人,挪威語a.挪威的,挪威語的 Norway: [ 'nɔ:wei ] n. 挪威
Polish: [ 'pɔliʃ ] n. 光澤,優雅,精良v. 擦亮,磨光,推敲 Poland: [ 'pəulənd ] n. 波蘭
Russian: [ 'rʌʃən ] a. 俄國的n. 俄國人,俄語 Russia: [ 'rʌʃə ] n. 俄羅斯
Spanish: [ 'spæniʃ ] a. 西班牙的n. 西班牙語 Spain: [ spein ] n. 西班牙
Swedish: [ 'swi:diʃ ] n. 瑞典人,瑞典語a. 瑞典的,瑞典人的,瑞典語的 Sweden: [ 'swi:dn ] n. 瑞典
Thai: [ 'tɑ:i( ] n. 泰國人,泰國語 Thailand: [ 'tailænd ] n. 泰國
Turkish:[ 'tə:kiʃ ] n. 土耳其語a. 土耳其的,土耳其人的 turkey: [ 'tə:ki ] n. 土耳其

3. TUNCAY土耳其字母H有兩個讀音嗎

土耳其語裡面H只有一個讀音

4. 「土耳其」的英文縮寫怎麼寫

「土耳其」的英文縮寫是TUR 。

土耳其共和國(土耳其語:Türkiye Cumhuriyeti,英語:The Republic of Turkey),簡稱土耳其,是一個橫跨歐亞兩洲的國家,北臨黑海,南臨地中海,東南與敘利亞、伊拉克接壤。

西臨愛琴海,與希臘以及保加利亞接壤,東部與喬治亞、亞美尼亞、亞塞拜然和伊朗接壤。土耳其地理位置和地緣政治戰略意義極為重要,是連接歐亞的十字路口。

(4)土耳其字母有多少個擴展閱讀:

土耳其地形復雜,從沿海平原到山區草場,從雪松林到綿延的大草原。這里是世界植物資源最豐富的地區之一。

阿勒山(又譯作亞拉臘山或亞拉拉特山)高達5,165米,山頂終年積雪覆蓋,景色最為壯觀,吸引了眾多遊客。此外,這還是一個河流湖泊眾多的國度,底格里斯河和幼發拉底河均發源於此。

土耳其國家名稱由來:

土耳其共和國(The Republic of Turkey)。「土耳其」一詞由「突厥」演變而來。在韃靼語中,「突厥」是「勇敢」的意思,「土耳其」意即「勇敢人的國家」。

土耳其國旗

土耳其國旗呈長方形,長與寬之比為3:2。旗面為紅色,靠旗桿一側有一彎白色新月和一顆白色五角星。紅色象徵鮮血和勝利;新月和星象徵驅走黑暗、迎來光明,還標志著土耳其人民對伊斯蘭教的信仰,也象徵幸福和吉祥。

土耳其國徽

土耳其沒有官方的國徽,由一個有很多政府機構使用的標志所代替。

5. 土耳其的官方語言是什麼

土耳其語是土耳其的官方語言,屬於阿爾泰語系突厥語族之一。

其文字原用阿拉伯字母,1928年凱末爾革命建立共和國以來改用拉丁字母至今。

6. 土耳其的官方語言是什麼

土耳其語是土耳其的官方語言,屬於阿爾泰語系突厥語族之一。

其文字原用阿拉伯字母,1928年凱末爾革命建立共和國以來改用拉丁字母至今。

7. 土耳其語字母的介紹

土耳其語字母從前只用於書寫土耳其語,現行的土耳其語字母創立於1928年,借用了經改造的拉丁字母,以代替原本土耳其語使用的奧斯曼土耳其字母。但現在隨著大土耳其思想的擴張,不少中亞國家都由原來的舊字母或西里爾字母文字,過渡至採用土耳其語字母。

8. 土耳其語字母的字母

土耳其語字母有:
A a B b C cÇ ç D d E e F f G g Ğ ğ H h I ı İ i J j K k L l
M m N n O oÖö P p R r S s Ş ş T t U uÜ ü V v Y y Z z
土耳其語,土耳其人的語言,是一種現有6500萬到7300萬人使用的語言,主要在土耳其本土使用,並通行於亞塞拜然、塞普勒斯、希臘、馬其頓、羅馬尼亞,以及在西歐居住的數百萬土耳其族移民。土耳其語一個顯著的特色,是其母音和諧及大量膠著語的詞綴變化。
土耳其語的字詞採用SOV語音方面:土耳其語的最顯著特點是母音和諧,既有顎化變體又有唇化變體。顎化和諧建立在前母音(e 、i 、ö、ü)和後母音(a 、ı 、o 、u)相區別的基礎上。
土耳其語有非常典型的母音和諧系統,後綴的母音必須和詞根的最後一個母音一致。

9. 土耳其的第一語言是什麼

官方語言是土耳其語,
屬阿爾泰語系。
有29個字母,8個母音,21個輔音

熱點內容
馬來西亞距中國多少工里 發布:2022-09-29 04:14:46 瀏覽:829
土耳其為什麼替巴勒斯坦出頭 發布:2022-09-29 03:44:21 瀏覽:887
去馬來西亞哪裡可以買衣服 發布:2022-09-29 03:36:26 瀏覽:770
緬甸錫礦在哪個位置 發布:2022-09-29 03:26:25 瀏覽:43
緬甸翡翠市場在緬甸哪個城市 發布:2022-09-29 02:44:56 瀏覽:473
新加坡公立高中一年學費多少 發布:2022-09-29 02:34:38 瀏覽:360
多少中國人在新加坡打工 發布:2022-09-29 02:27:49 瀏覽:282
在紐西蘭賣地蓋房要多少錢 發布:2022-09-29 01:57:56 瀏覽:292
泰國人喜歡中國的什麼禮物 發布:2022-09-29 01:53:42 瀏覽:800
日本老房子怎麼這么少 發布:2022-09-29 01:52:50 瀏覽:114